2016.05.10
“ ลงนามความร่วมมือ KCE - ยูนิเซอร์วิส ”
2016.02.28
The 7 Thailand - US Education Roundtable on “ STEM Education: Learning Culture of the 21 C Workforce”
2016.03.02
“ SME แข็งแกร่ง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง”